Jak se překládaj´ žvásty do češtiny aka copywriting

01.10.2014 02:51

Copywriting v praxi: jak ze žvástů vzniká text

Copywriting je práce s informacemi

Pokud chcete efektivní text, musíte najít zlatá zrnka informace mezi špínou blábolů... 

A jak to vypadá v reálu?

Podkladový materiál

Běžný účet může být zrušen na základě písemné výpovědi příslušné smlouvy o účtu podané Vámi jako majitelem účtu. Výpověď musí být vždy Vámi podepsána.

Výpověď je zapotřebí podat zpravidla osobně na kterékoli pobočce s tím, že přejímající pobočka zkontroluje všechny náležitosti výpovědi a předá ji pobočce, která spravuje tento účet, k vyřízení. Banka akceptuje také doručení poštou, popř. třetí osobou, a to pouze s Vaším úředně ověřeným podpisem.

Výpověď je možné podat přes obchodní místo. Pokud je výpověď podána volnou formou dopisu písemně, banka tuto žádost akceptuje, pokud obsahuje všechny níže uvedené náležitosti výpovědi: název, číslo a měna účtu, podpis majitele účtu podle podpisového vzoru. Dále úřední ověření podpisu a instrukce k vypořádání zůstatku (zda má být vyplaceno v hotovosti, nebo bezhotovostně).

Výpovědní lhůta při výpovědi rámcové smlouvy v případě, že vlastníte platební kartu, je 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi bance. Běžný účet může být zrušen první den po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta, která činí 1 měsíc, končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, tak posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

A jak tyhle neskutečné, redundantní a blábolivé plky přeložit do textu stručného, čitelného a snadno vstřebatelného?

Jak zrušit běžný účet

Běžný účet zrušíte podáním podepsané výpovědi. Výpověď lze doručit poštou (popř. třetí osobou) s ověřeným podpisem, nebo osobně podat na pobočce banky. Při osobním podání Vám navíc přímo na místě zkontrolují, zda jste výpověď vyplnili správně.

Náležitosti výpovědi:

  • název, číslo a měna účtu;
  • podpis majitele účtu;
  • upřesnění hotovostního, či bezhotovostního převodu zůstatku a
  • ověření podpisu (v případě doručení poštou či třetí osobou).

Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet další den po doručení. Běžný účet je pak zrušen první pracovní den po uplynutí výpovědní lhůty.

---

1366 znaků vůči 604 znakům - neváhejte objednat.

PS: v příkladu byl do češtiny přeložen jeden soutěžní text - žádnému nebohému zadavateli nebylo ublíženo.

Jak se překládaj´ žvásty do češtiny aka copywriting

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek